<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <HTML> <HEAD> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-1"> <META NAME="Generator" CONTENT="NetObjects Fusion 4.0.1 fr Windows"> <TITLE>Ars geomantica</TITLE> <META NAME="author" CONTENT="Mario Krsnic, Vladimir Percec"> <META NAME="publisher" CONTENT="Mario Krsnic"> <META NAME="copyright" CONTENT="Mario Krsnic 2002"> <META NAME="keywords" CONTENT="Tarot,Tarot igre,Tarot tumacenje, Tarotsoftware, Tarot karte, Tarot-Software-Download,proricanje, gatanje,geomancija,geomancijski program,geomancijski software, astrologija, horoskop, natalni, astrokarta, tropski zodijak, download,intuicija, odlucivanje, savjet, odnosi, rjesavanje problema, predvidanje, nova iskustva, kriz, fortuna maior, fortuna minor,via, populus,puer, puella, laetitia, tristitia,Acquisitio; "> <META NAME="description" CONTENT="Software za tarot i geomanciju: bacanje i tumacenje tarot karata i geomancijskih figura, za savjetovanje i proricanje. "> <META NAME="page-topic" CONTENT="Tarot, karte, geomancija, geomancijske figure, tumacenje, proricanje, studij tarota;"> <META NAME="audience" CONTENT="Svi"> <META NAME="expires" CONTENT="NEVER"> <META NAME="page-type" CONTENT="Komercijalne organizacije"> <META NAME="robots" CONTENT="INDEX,FOLLOW"> </HEAD> <BODY NOF="(MB=(DefaultMasterBorder, 85, 46, 169, 0), L=(ArsgeomanticaLayout, 609, 1004))" BGCOLOR="#FBF5ED" BACKGROUND="../background.gif" TEXT="#331A00" LINK="#999999" VLINK="#FF0000" ALINK="#003366" TOPMARGIN=0 LEFTMARGIN=0 MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0> <TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH=708 NOF=LY> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD COLSPAN=8 HEIGHT=39></TD> <TD COLSPAN=2 ROWSPAN=2 WIDTH=480><IMG ID="Schriftzug3" HEIGHT=85 WIDTH=480 SRC="../_________Ars_geomantica_Nbanner.gif" BORDER=0 ALT=" Ars geomantica" NOF=B_H></TD> <TD COLSPAN=3></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD COLSPAN=5 ROWSPAN=3 WIDTH=155> <TABLE ID="VertikaleNavigationsleiste3" BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 NOF=NB_FYVPNN026 WIDTH=155> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD WIDTH=155 HEIGHT=39><A HREF="../tarot_software_za_proricanje_b.html"><IMG ID="Navigationsschaltflaeche1" HEIGHT=39 WIDTH=155 SRC="../Home_Np1.gif" BORDER=0 ALT="Home"></A></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD WIDTH=155 HEIGHT=39><A HREF="../Power-Tarot/power-tarot.html"><IMG ID="Navigationsschaltflaeche2" HEIGHT=39 WIDTH=155 SRC="../Power-Tarot_Np1.gif" BORDER=0 ALT="Power-Tarot"></A></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD WIDTH=155 HEIGHT=39><A HREF="../Koristi_od_tarota/koristi_od_tarota.html"><IMG ID="Navigationsschaltflaeche3" HEIGHT=39 WIDTH=155 SRC="../Koristi_Np1.gif" BORDER=0 ALT="Koristi"></A></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD WIDTH=155 HEIGHT=39><A HREF="../O_tarotu/o_tarotu.html"><IMG ID="Navigationsschaltflaeche4" HEIGHT=39 WIDTH=155 SRC="../O_tarotu_Np1.gif" BORDER=0 ALT="O tarotu"></A></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD WIDTH=155 HEIGHT=39><A HREF="../Ars_geomantica/ars_geomantica.html"><IMG ID="Navigationsschaltflaeche5" HEIGHT=39 WIDTH=155 SRC="../Ars_geomantica_Hp2.gif" BORDER=0 ALT="Ars geomantica"></A></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD WIDTH=155 HEIGHT=39><A HREF="../Astrologija/astrologija.html"><IMG ID="Navigationsschaltflaeche6" HEIGHT=39 WIDTH=155 SRC="../Astrologija_Np1.gif" BORDER=0 ALT="Astrologija"></A></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD WIDTH=155 HEIGHT=39><A HREF="../Autori_hrvatskog_tarot-program/autori_hrvatskog_tarot-program.html"><IMG ID="Navigationsschaltflaeche7" HEIGHT=39 WIDTH=155 SRC="../Autori_Np1.gif" BORDER=0 ALT="Autori"></A></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD WIDTH=155 HEIGHT=39><A HREF="../kako_kupiti_.html"><IMG ID="Navigationsschaltflaeche8" HEIGHT=39 WIDTH=155 SRC="../Kako_kupiti__Np1.gif" BORDER=0 ALT="Kako kupiti?"></A></TD> </TR> </TABLE> </TD> <TD COLSPAN=3 HEIGHT=46></TD> <TD COLSPAN=3></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD COLSPAN=8 HEIGHT=17></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD COLSPAN=2 HEIGHT=249></TD> <TD COLSPAN=5 ROWSPAN=8 ALIGN=CENTER VALIGN=MIDDLE WIDTH=510><A HREF="http://www.power-tarot.de/ars_geomantica.msi"><IMG ID="Bild7" HEIGHT=370 WIDTH=510 SRC="../Ars_geomantica/main.jpg" BORDER=0 ALT=""></A></TD> <TD></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD COLSPAN=7 HEIGHT=6></TD> <TD></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD HEIGHT=30></TD> <TD COLSPAN=2 WIDTH=57><A HREF="http://www.tarot-software.com"><IMG ID="Bild6" HEIGHT=30 WIDTH=57 SRC="../flageng.gif" BORDER=0 ALT=""></A></TD> <TD COLSPAN=4></TD> <TD></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD COLSPAN=7 HEIGHT=8></TD> <TD></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD HEIGHT=30></TD> <TD COLSPAN=2 WIDTH=57><A HREF="http://www.power-tarot.de/"><IMG ID="Bild10" HEIGHT=30 WIDTH=57 SRC="../germFlag.jpg" BORDER=0 ALT=""></A></TD> <TD COLSPAN=4></TD> <TD></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD COLSPAN=7 HEIGHT=6></TD> <TD></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD COLSPAN=2 HEIGHT=35></TD> <TD COLSPAN=2 WIDTH=57><A HREF="http://www.castellano.tarot-software.com"><IMG ID="Bild11" HEIGHT=35 WIDTH=57 SRC="../spain.gif" BORDER=0 ALT=""></A></TD> <TD COLSPAN=3></TD> <TD></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD COLSPAN=7 HEIGHT=6></TD> <TD></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD WIDTH=36 HEIGHT=7><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=36 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> <TD WIDTH=1><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=1 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> <TD WIDTH=56><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=56 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> <TD WIDTH=1><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=1 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> <TD WIDTH=61><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=61 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> <TD WIDTH=40><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=40 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> <TD WIDTH=1><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=1 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> <TD WIDTH=1><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=1 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> <TD WIDTH=11><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=11 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> <TD WIDTH=469><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=469 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> <TD WIDTH=23><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=23 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> <TD WIDTH=6><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=6 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> <TD WIDTH=2><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=2 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD COLSPAN=6></TD> <TD COLSPAN=7 WIDTH=513> <P><FONT SIZE="-1" FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"></FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif">NA` NOVI, UZBUDLJIV, ZANIMLJIV I KORISTAN KOMPJUTERSKI PROGRAM!<BR> ARS GEOMANTICA!!!<BR>Nakon velikog uspjeha sa POWER TAROTOM, odlu&#269;ili smo na poticaj nekih poklonika popularizirati i napraviti dostupnom airokom krugu zainteresiranih drevnu prognosti&#269;ku i spiritualnu (ali manje poznatu) metodu GEOMANCIJU kroz KVALITETAN I ORIGINALAN kompjuterski program! Uvjerite se sami:<BR>Skinite program na svoj komjuter</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"> jednostavnim klikom.&nbsp; </FONT></A><BR><FONT SIZE="-1" FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif">Mo&#382;ete ga koristiti BESPLATNO koliko god &#382;elite </FONT></A><FONT SIZE="-1" FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif">i uvjeriti se u prednosti koje vam mo&#382;e pru&#382;iti! Program je kao probna verzija funkcionalno ograni&#269;en - ne mo&#382;ete vidjeti sve tekstove.<BR>Nakon isteka besplatne probe, mo&#382;ete ga naru&#269;iti putem web-formulara mailom, po cijeni od 50 kn.<BR>PROGRAM SADR&#381;I NEKOLIKO NA&#268;INA KONZULTACIJE I DRUGE SADR&#381;AJE:<BR>1. Kaleidoskop - pogled u &#382;ivot sa stajaliata sadaanjeg trenutka<BR>2. Posao kroz klju&#269;anicu<BR> 3. Savjeti iz Zmajeve spilje<BR>4. Afirmacije - iznova se roditi!<BR>5. Preglednik geomancijskih figura sa opisom i tuma&#269;enjem<BR>6. Uputstvo za koriatenje programa<BR>Geomancijska drama se odvija sa 16 Figura i 12 astroloakih ku&#263;a (+lijevi i desni svjedok te sudac).<BR>JEDINSTVENA PRIGODA - vaa SAVJETNIK I PRIJATELJ: GEOMANTIJSKI KOMPJUTERSKI PROGRAM ARS GEOMANTICA<BR><BR>Kao posebnu zanimljivost KOMPJUTERSKOG PROGRAMA ARS GEOMANTICA isti&#269;emo mogu&#263;nost rada s AFIRMACIJAMA koje &#263;e podi&#263;i vaae raspolo&#382;enje i entuzijazam onih dana kada ste pesimisti&#269;ni i loae raspolo&#382;eni, umorni i nezadovoljni. Te &#263;e poruke redovitom uporabom izmijeniti na bolje vaa op&#263;i status u poslu i &#382;ivotu! <BR>S PROGRAMOM ARS GEOMANTICA NIKAD NISTE BESPOMO&#262;NI!<BR>NARUD&#381;BA: kontaktni formular ili 091 546 2860</P> <P><A HREF="../Ars_geomantica/O_geomanciji/o_geomanciji.html"><FONT SIZE="-1" FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif">viae o tome...</FONT> </TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD COLSPAN=13 HEIGHT=17></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD COLSPAN=9></TD> <TD COLSPAN=2 WIDTH=492> <P><FONT SIZE="-1" FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"></FONT><A HREF="http://www.tarot-software.com/Geomengl.exe"><FONT SIZE="-1" FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif">Download programa ovdje (2,6 MB)</FONT></A><FONT SIZE="-1" FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"><I>. </I>Program je optimiran za Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7. </FONT><A <FONT SIZE="-1" FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"></FONT></A><FONT SIZE="-1" FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"></FONT></P> </TD> <TD COLSPAN=2></TD> </TR> </TABLE> </BODY> </HTML>